top of page

L'EQUIP HUMÀ

Atès que els productes que ofereix la nostra empresa són diferents SERVEIS, el nostre pilar és l’EQUIP HUMÀ.

 

Per formar el nostre equip humà ens basem en les aptituds de cadascú fomentant la formació i el
desenvolupament personal.

 

Per optimitzar el binomi servei ofert / equip humà, desenvolupem una estructura empresarial personalitzada a cada client.

LA COMUNICACIÓ

La comunicació ens permet una excel· lent coordinació amb els nostres clients. 

 

A fi de fer més àgil aquesta comunicació els clients tenen un únic interlocutor designat per l’empresa, que organitza, programa, canalitza i avalua les
reunions amb els diferents estaments, des de la direcció del centre fins als usuaris del servei.

 

És important que aquesta comunicació sigui constant i s’entengui com un pilar fonamental per al rendiment.

 

D’aquesta manera s’aconsegueix la màxima compenetració i es manté el tracte directe i eficaç.

 

En aquest procés donem molta importància a les noves tecnologies com a eina de base per aconseguir els nostres objectius comuns.

LA METODOLOGÍA

1. PRECEDENTS:

És important que prèviament a la instauració 

del servei es facin una sèrie d’estudis dels mitjans amb els quals comptem:

 

Medi on treballem

• Característiques del centre

• Característiques del client

• Característiques dels usuaris

Equip humà 

2. OBJECTIUS:

Es marquen objectius específics per treballar adaptats a cada centre.

 

3. METODOLOGIA:

S’estableixen pautes de treball, organitzatives i normatives consensuades amb el client.

 

4. AVALUACIÓ:

Finalment, s’avalua el procés d’una forma continuada i constant a fi de millorar el servei.

bottom of page